تماس با ما

دفتر مدیر آموزش

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۱1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۳۱1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

اداره خدمات آموزشی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۵1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۳۵1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

اداره شبانه

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۲1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۲1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 

 

واحد بایگانی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۸1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۳۸1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد دبیرخانه

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۳1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۳۳1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

اداره مشمولین

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۹1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۳۹1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداره پذیرش و ثبت نام

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۴1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۳۴1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد انفورماتیک

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۲1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۲1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

اداره شبانه

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۳۹1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۰۳۹1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 

 

دفتر استعدادهای درخشان

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۵۹1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۵۹1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

دفتر گسترش آموزشی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۵۹1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۵۹1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

دفتر امور هیات علمی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۴۰1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۴۰1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموزش های الکترونیک و آزاد

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۷1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۷1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۱1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۱1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد پذیرش تحصیلات تکمیلی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۶1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۶1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرصتهای مطالعاتی تحصیلات تکمیلی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۶1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۶1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۵1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۵1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۴1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۴1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بایگانی تحصیلات تکمیلی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۰1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۰1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد مشمولین تحصیلات تکمیلی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۰1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۰1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png

واحد پژوهشی تحصیلات تکمیلی

 • ۰۵۴-۳۱۲۳۲۳۳۱1673213865-1670222432-1.png
 • ۲۳۳۱1673214327-1670226517-2.png
 • ----1673214673-1670227061-3.png